ANBI verklaring 2023

Samiwork & ANBI Samiwork is een stichting erkend door de belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan Samiwork een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is Samiwork vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Dit bericht is geplaatst op 08-04-2024

Samiwork & ANBI

Samiwork is een stichting erkend door de belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan Samiwork een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is Samiwork vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Algemene gegevens

Naam ANBI:                      Samiwork

Rechtsvorm:                      Stichting

Kvk nummer:                     82250510

RSIN:                                862394843

Contactgegevens:             Post: Zuiderstraat 3, 9524PG Buinerveen

                                          Email: info@samiwork.nl; website: www.samiwork.nl

Doelstelling van de Stichting

Het Christelijk getuigenis in woord en daad bevorderen onder de Sami-bevolkingsgroep.

Beleidsplan

Het beleidsplan staat beschreven op de pagina “Beleidsplan” van de website www.samiwork.nl.

Zie https://www.samiwork.com/go/stichting-samiwork/beleidsplan/

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

  1. SPONSORING VOEDSELPAKKETTEN

Voedselhulp Kola Schiereiland
Op het Kola Schiereiland is veel armoede, in het bijzonder onder de Sami.
Een contactpersoon werkt m.n. onder de Sami. Zij doet vrouwenwerk, evangeliseert en deelt een aantal keer per jaar noodhulppakketten uit. Afgelopen jaar heeft Samiwork 20 voedselpakketten  à €25,- mogelijk gemaakt.

  1. KINDERSTRIPBIJBEL IN SYD-SAMI

Sinds 2020 worden in heel Zweden Nieuw Testamenten bij de huishoudens bezorgd. De kinderen krijgen een stripbijbel over het leven van Jezus, die inmiddels ook vertaald is in het Noord-Samisch.  Er is en wordt aan gewerkt om de stripbijbel in de Zuid-Samitaal te vertalen. 

  1. VERBLIJFSFACILITEITEN LAKSJOHKA

Het Sami Indigenous Christian Centre voorziet de Sami in de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, te netwerken, opgebouwd te worden in het geloof en herstel te ontvangen van trauma en verslaving. In 2023 heeft Samiwork contact onderhouden met de initiatiefnemers om de voortgang en ontwikkeling te volgen.  

  1. CAMPER

Lapland is weids. De afstanden zijn er groot en het klimaat zit niet altijd mee.  In contact met de Sami is het echter erg belangrijk om elkaar ‘life’ te ontmoeten. Samiwork heeft in 2023 geholpen om deze reizen en bezoeken mogelijk te maken.

Daarnaast is de camper ingezet om evangelisatiewerk in Piteå en op het Ankarede midzomerfestival mogelijk te maken.

Verkorte staat van baten en lasten

Onderstaand is het overzicht over het jaar 2023.

 Debet

Credit

Banksaldo 01-01-2023

€7919

€7919

Inkomsten:

Uitgaven:

Giften

€1122

Onkostenvergoeding Camper

€4704

Gift via VPEZ

€15000

Project Voedselpakketten

€500

€16122

Bankkosten

€244

Promotiemateriaal inclusief een promotiefilm

€2998

€8445

Banksaldo

€15596

De inkomsten betreffen algemene giften van donateurs, zijnde individuen en kerkelijke instellingen. Daarnaast een overboeking van de VPEZ uit een gift bestemd voor het werk onder de Sami. Batig saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve t.b.v. de continuïteit op langere termijn.

Voorgenomen bestedingen

De projecten worden voor langere termijn ondersteund. 

Conform de doelstelling  wordt aandacht gegeven aan persoonlijk contact met de leiders in de Sami bevolking door regelmatig bezoeken af te leggen.

Promotiemateriaal wordt ingezet voor de werving van donateurs.

Nieuw project in 2024 zal zijn financieel ondersteunen van evangelisatie op markten en evenementen.